Zakládací listina Zemědělského a živnostenského družstva pro vedení a zužitkování elektrické síly

Zapsána byla v rejstříku společenstev firma: „Zemědělské a živnostenské družstvo pro vedení a zužitkování elektrické síly z Háje, zapsané společenstvo s obmezeným ručením v Bezděku“./Mohelnice

Společenstvo sídlí v Bezděku a spočívá na společenské smlouvě ze dne 28. května 1910.

Předmětem podniku jest zříditi a udržovati vedení pro elektrickou sílu ze mlýna Háje – Třeštiny, jí využitkovati k tomu účelu, aby zemědělci a živnostníci v obci Bezděku pomocí této si usnadnili: osvětlování, topení, přenos síly, elektrochemie, pohon hospodářských motorů a jiné přípustné účely, k nímž proudu elektrického použíti lze. Aby se toho dosáhlo, zakoupí se elektrická síla ze mlýna Háje.

Jména a bydliště členů představenstva jsou:

Jan Tichý, předseda,

František Hlavatý, místopředseda,

František Josef Schubert,

Jan Kleibl,

Hynek Hübner,

Hynek Hlavatý,

vesměs rolníci v Bezděku.

Představenstvo projevení vůle své vyhlašuje a jménem společenstva se podpisuje tím, že předseda nebo jeho náměstek a jeden člen představenstva připojí své podpisy firmě společenstva kýmkoliv psané nebo razítkem vytisknuté.

Společenstvo návrhy a usnesení svá vyhlašuje na obecní tabuli.

Členové jsou se závazku společenstva právi omezeně.

Podíl společenský obnáší 5 Korun.

Vyhláška uveřejní se jednou ve společném úředním listě Brněnských Novin a Brünner Zeitung.

O tom se uvědomují:

  1. Žadatelé k rukám Jana Tichého, rolníka v Bezděku s příl. A, B, C in orig. s připomenutím, že vyhláška v úředních listech, jimiž jsou pro Moravu Brněnské listy – jest v nařízení ze dne 14. května 1873 č. 71 ř. z. předepsána. Společenstvu se arci nebrání, učiniti vyhlášky ještě samo v listech jiných
  2. Obchodní a živnostenská komora v Olomouci,
  3. C. k. místodržitelství v Brně,
  4. C. k. ředitelství pošt a telegrafů v Brně
  5. C. k. okresní hejtmanství v Zábřeze,
  6. ústřední list.

C. k. krajský soud v Olomouci, odd. IV, dne 9. července 1910.

Budova obecního úřadu

Z obecní kroniky víme, že budova hasičské zbrojnice a obecní kanceláře byla dokončena na jaře 1934.

Podařilo se mi získat naprosto unikátní fotografii, o které jsem vůbec netušil, že existuje. Jedná se o fotografii Obecního úřadu a Hasičské zbrojnice. Tento snímek byl pořízen pravděpodobně někdy v druhé polovině 30tých let minulého století. Na dobu pořízení usuzuji z toho, že vlevo dole od vchodových dveří do úřadu, je již vidět postupující vlhkost na základu budovy.

Na štítu budovy vidíme letopočet 1933. Na zdi vlevo od vchodu do budovy je umístěna úřední deska na obecní vyhlášky. A před vraty zbrojnice stojí hasičská stříkačka pořízená v roce 1933.

Vůbec ale netuším, kdy byl k původní budově přistavěn pravý trakt.

Historickou fotografii Obecního úřadu mi věnoval pan Jindřich Kleibl ml., rodák z Bezděkova, za což mu tímto velmi děkuji.

Autorem druhé nedatované fotografie je V. Flášar

Boleslav Hübner

Boleslav Hübner se narodil roku 1907 na č. p. 2 ve Velkém Bezděkově – bývalá hospoda. Po celý profesní život se věnoval kantořině. Byl dlouholetým učitelem a později ředitelem Základní školy v Hanušovicích. Z jeho pozůstalosti se v Bezděkově zachovaly pouze dva dokumenty. Kresba tužkou (pravděpodobně nějaké školní cvičení) a čtenářský průkaz – Legitimace Husovy knihovny Národní jednoty – veřejné knihovny hlavního města Olomouce.

Sbírání kamenů na poli

Polní práce v Bezděkově

Prezentovaná fotografie pochází z Bezděkova a byla pravděpodobně pořízena v 60. letech minulého století. Podle terénní dispozice by se mohlo jednat o prostor nad domem č. p. 16 (dnes rodina Havlíčkova) na okraji Malého Bezděkova.

Bezděkovští občané pravděpodobně vybírají kameny z pole. Chudáci koně. Nejdříve jsem se domníval, že by se mohlo jednat o sběr řepy. Nikde ale není vidět chrást a i ta „řepa“ na povoze je jaksi nepravidelná. Takže skutečně asi sběr kamení.