Stručně k historii školy v Bezděkově u Úsova

Bezděkov u Úsova, německy Bezdiek, dnes osada obce Police, náležel do roku 1848 k panství Úsov, poté k politickému okresu Zábřeh a od roku 1960 k okresu Šumperk.

Původně navštěvovaly bezděkovské děti farní školu v Úsově, kam byl Bezděkov přifařen. V roce 1785 chodilo do Úsova 20 bezděkovských dětí. V té době se však od Úsova odtrhla Klopina, takže bezděkovské děti začaly navštěvovat v roce 1789 nově postavenou klopinskou školu. Bezděkovská obec byla také tehdy povinna přispívat na plat klopinského učitele 3 zl. 24 kr. Tento stav zůstal nezměněn i po roce 1869, kdy byla otevřena škola v bližší Polici. Teprve výnosem zemské školní rady ze dne 6.11.1901 byla obec Bezděkov u Úsova vyškolena z Klopiny a počínaje školním rokem 1902/03 přiškolena k Polici, kde v důsledku toho byla tamní škola počínaje tímto školním rokem rozšířena na dvojtřídní. V třicátých letech našeho století začal Bezděkov usilovat o vlastní školu. Snahy Bezděkovských pochopitelně narážely na odpor Polických a tak k otevření vlastní bezděkovské školy došlo, což je vzácná výjimka, teprve za okupace, počínaje školním rokem 1939/40. Zřejmě se v pozadí toho skrývala charakteristická politika okupantů s čertovským kopýtkem germanizace, neboť ředitelem nové školy byl ustanoven Němec Karl Schwab. Počet žáků nové školy se pohyboval po celou dobu okupace mezi 24-31 žáky.

Po osvobození v roce 1945 odešla z Bezděkova, podobně jako ze sousední Police, řada rodin, zejména mladší s dětmi, osídlovat blízké německé pohraniční obce. Proto polický ředitel školy, Jaroslav Hloch, aby udržel polickou školu nadále dvojtřídní, přiškolil o své újmě Bezděkov opět do Police. Bezděkovští se pak vrátili ke svému právu, bránili se a dosáhli toho, že dnem 1.10.1945 byl Bezděkov vyškolen z Police. Ovšem i tak počet žáků bezděkovské školy citelně poklesl na 15 ve škol. roce 1945/46. V dalším školním roce stoupl na 18 a ve školním roce 1947/48 na 20 dětí. Na tomto počtu se vzácně udržoval počet žáků až do školního roku 1950/51. V posledních dvou letech existence školy však poklesl na 15. Školním rokem 1952/53 v důsledku vydání nového školského zákona obecná /od 1.9.1948 národní/ škola v Bezděkově u Úsova zanikla a její funkci převzala základní devítiletá škola 1. – 5. post. ročn.

Fond byl převzat v roce 1966 od ZDŠ Police /škola v Bezděkově byla zrušena v prosinci 1960 a Bezděkov znovu přiškolen do Police/. V roce 1971 byl fond roztříděn, vnitřně proskartován /třídní knihy; korespondence byla již dříve vyskartována úplně/ uspořádán a zinventarizován. V roce 1972 byl inventář doplněn úvodem a pořízen jeho čistopis. Inventarizaci provedla odb. archivářka E. Mičková, prom. hist.

Fond čítá celkem 15 inventárních jednotek – knihy a je v dobrém stavu. Bohužel školní kronika nebyla vedena, takže údaje o vývoji školy lze jen sporadicky sestavit ze zachovaných třídních výkazů.

Opsáno z kopie strojopisného elaborátu pořízeného Okresním archívem v Šumperku