Stručně k historii školy v Bezděkově u Úsova

Bezděkov u Úsova, německy Bezdiek, dnes osada obce Police, náležel do roku 1848 k panství Úsov, poté k politickému okresu Zábřeh a od roku 1960 k okresu Šumperk.

Po osvobození v roce 1945 odešla z Bezděkova, podobně jako ze sousední Police, řada rodin, zejména mladší s dětmi, osídlovat blízké německé pohraniční obce. Proto polický ředitel školy, Jaroslav Hloch, aby udržel polickou školu nadále dvojtřídní, přiškolil o své újmě Bezděkov opět do Police. Bezděkovští se pak vrátili ke svému právu, bránili se a dosáhli toho, že dnem 1.10.1945 byl Bezděkov vyškolen z Police. Ovšem i tak počet žáků bezděkovské školy citelně poklesl na 15 ve škol. roce 1945/46. V dalším školním roce stoupl na 18 a ve školním roce 1947/48 na 20 dětí. Na tomto počtu se vzácně udržoval počet žáků až do školního roku 1950/51. V posledních dvou letech existence školy však poklesl na 15. Školním rokem 1952/53 v důsledku vydání nového školského zákona obecná /od 1.9.1948 národní/ škola v Bezděkově u Úsova zanikla a její funkci převzala základní devítiletá škola 1. – 5. post. ročn.

Fond byl převzat v roce 1966 od ZDŠ Police /škola v Bezděkově byla zrušena v prosinci 1960 a Bezděkov znovu přiškolen do Police/. V roce 1971 byl fond roztříděn, vnitřně proskartován /třídní knihy; korespondence byla již dříve vyskartována úplně/ uspořádán a zinventarizován. V roce 1972 byl inventář doplněn úvodem a pořízen jeho čistopis. Inventarizaci provedla odb. archivářka E. Mičková, prom. hist.

Fond čítá celkem 15 inventárních jednotek – knihy a je v dobrém stavu. Bohužel školní kronika nebyla vedena, takže údaje o vývoji školy lze jen sporadicky sestavit ze zachovaných třídních výkazů.

Opsáno z kopie strojopisného elaborátu pořízeného Okresním archívem v Šumperku