Obecní kronika Bezděkova
u Úsova

S naší obecní kronikou se to má tak. Všeobecně se má za to, že neexistuje. Zhruba v polovině 80tých let minulého století se mi podařilo kroniku spolu s dalšími listinami zachránit před úplným zničením a po mnoho let jsem tyto dokumenty opatroval. Později jsem bohužel kroniku půjčil jednomu místnímu občanovi a od té doby jsem ji už neviděl. Naštěstí jsem pořídil opis. A tak tento opis zde mohu nyní prezentovat.

V roce 1910 založeno v obci Elektrické družstvo jehož první představenstvo bylo:

Tichý Ján, č. 11. předsedou

Hlavatý František, č. 6. místopředsedou

Kleibl Ján, č. 8. pokladníkem

Schubert Frant. J., č. 10. jednatelem

Hubner Hynek, č. 2. člen představenstva

Hlavatý Ignác, č. 12. člen představenstva.

Družstvo čítalo 14 členů v počátku založení. Elektrická energie odebírala se z centrály Háj, Huberta Plháka za 22 haléřů 1kwh.

V roce 1923 konala se volba obecního zastupitelstva. Zvoleni byli:

Schubert Frant. J., č. 10

Hubner Hynek, č. 2

Kunert Jozef, č. 18

Kloss Frant., č. 7

Tichý Ján, č. 11

Hlavatý Ignác, č. 12

Berka Antonín, č. 13

Zajíček Eduard, č. 3

Smrček Jozef, č. 5.

Do obecní rady zvoleni byli:

Schuber Frant. J., starostou

Hubner Hynek, náměstek starostův

Kunert Josef, radním a pokladníkem.

V roce 1927 zřízena obecní knihovna. Prvním knihovníkem zvolen p. Drlík František, rolník č. 6. Knihovna čítala v počátku 50 svazků.

V roce 1927 konány volby do obecního zastupitelstva. Zvoleni byli:

Schubert Fant. J., č. 10

Hlavatý Ignác, č. 12

Kunert Jozef, č. 18

Drlík František, č. 6

Kloss Frant. č. 7

Kopp Edmund, č. 14

Smrček Jozef, č. 5

Kleibl Adolf, č. 23

Berka Alois, č. 13.

Do obecní rady zvoleni byli:

Schubertz Frant. J., za starostu

Hlavatý Ignác, č. 12, náměstek starostův

Kunert Jozef, č. 18, radním a pokladníkem.

V roce 1929 dne 16. srpna řádila v obci živelná pohroma (Průtrž mračen s krupobitím).

Škoda způsobena byla:

na polích, lukách a odhadnuta byla:

na lukách 90%

na řepách 60%

na zemákách 65%

na ostatním obilím 60-80%.

Komise pro zjišťování škod živelní pohromou povstalých se skládala z násled. členů:

Schubert Frant. J., předseda komise

Hlavatý Ignác č. 12, člen komise

Kopp Edmund č. 14, člen komise

Drlík František č. 6, člen komise

Kunert Jozef č. 18, člen komise.

Zástupcem Okresního úřadu v Zábřeze byl při Komisích přítomen p. František Drlík, starosta v Bohuslavicích jako člen Okresního výboru.

Celková škoda obnášela 86.000,.

V roce 1930 pořízen z milodarů nový zvon od firmy R. Maroušek a spol., Brno-Husovice za 1.299.50 a dne 22.6. t.r. posvěcen p. Konsistor. radou Důst. p. farářem p. Koppem rodákem z Bezděkova a odpoledne slavnost svěcení zakončena zahradní slavností.

Za starou zvonovinu utrženo bylo 821.40. Dary přispěli: (v Kč)

Nejmenovaný

10.00.-

Hlavatá Terezie č. 28

10.00.-

Hlavatý Jozef č. 1

5.00.-

Flášar An. ml. č. 22

10.00.-

Kloss Fran. č. 7

100.00.-

Sitta Jozef č. 29

5.00.-

Chmelař Jozef č. 25

10.40.-

Flášar Frant. č. 24

5.00.-

Janků Ján č. 15

30.00.-

Hlavatý Hynek č. 20

5.00.-

Kunert Jozef č. 18

15.00.-

Kleiblová Anna č. 19

10.00.-

Kleibl Ján č. 19

10.00.-

Kleibl Ján č. 23

10.00.-

Hubner Ján č. 16

10.00.-

Hlavatý František č. 21

100.00.-

Hlavatá Alžběta č. 21

400.00.-

Hlavatý Ignác č. 12

30.00.-

Tichý Ján č. 20

2.00.-

Žváček Antonín č. 4 (Bohuslavice)

50.00-

Kopp Edmund č. 14

100.00.-

Důst. p. farář Jos. Vávra, Úsov

50.00.-

Schubert Frant. J.

100.00.-

Schubertová Aloisie č. 10

20.00.-

Kleibl Jindřich č. 21

20.00.-

Důst. p. farář Jan Kopp, Konzistorní rada v Ročenicích

100.00.-

Celkem

1.222.40.-

Roku 1930 provádělo se sčítání lidu a Obec Bezděkov u Úsova čítala 166 obyvatel.

V roce 1930 pořízena obecní radou deska padlým ve světové válce a dne 28. října t.r. byla posvěcena Důst. p. farářem Jos. Vávrou z Úsova.

Deska ze švédské žuly jest od firmy J. Havlásek, Olomouc, Nová ulice za Kč. 1.434.60 a plot dodal p. Klein v Úsově, za Kč. 460.-.

Roku 1931 panovala všeobecná nezaměstnanost, upraveny veřejné cesty a náves nouzovými pracemi, nezaměstnanými dělníky z obce.

Na nouzové práce přispívalo ministerstvo sociální péče obnosem Kč. 8.- na den pro jednoho dělníka a přispělo celkem Kč. 1.768 (slovy jedentisícsedmsetšedesátosm).

Paměti tyto napsal Frant. Schubert z č. 10. Další paměti píše Kleibl Jindřich z čísla 21.

Na podzim roku 1931 byly provedeny volby obecního zastupitelstva. Kandidovaly 3 volební strany. Za občanskou skupinu zvoleni:

Kleibl Jan č. 8

Smrček Jozef č. 5

Kleibl Jindřich č. 21

Berka Alois č. 13

Sitta Frant. č. 1.

Za stranu lidovou zvoleni:

Schubert Frant. č. 10

Kopp Edmund 14.

Za stranu agrární zvoleni:

Kloss František č. 7

Drlík František č. 6.

Do obecní rady zvoleni:

Kleibl Jan č. 8, starostou

Berka Alois, náměstek starosty

Smrček Josef, radním

Kleibl Jindřich, pokladník a kronikář.

V době všeobecné světové krize panuje stále nezaměstnanost dělnictva. I zdejší nezaměstnaní dostávají od státu podporu ve formě stravovacích lístků v obnosu Kč. 10.- pro jednu osobu měsíčně a zboží k stravování.

15. července 1932 byla obec postižena krupobitím, úroda zničena na polovic. Postižení obdrželi od zemědělské rady v Brně podporu a odpis pozemkové daně.

V červenci r. 1933 byl v obci založen Sbor dobrovolných hasičů, do kterého vstoupili téměř všichni usedlíci v obci. Jako vedoucí sboru byli zvoleni:

Schubert František, starostou

Kleibl Jan, místostarostou

Kleibl Jindřich, jednatelem

Kopp Edmund, pokladníkem

Vachutka Jan, náčelníkem

Hlavatý František z č. 12, zbrojíř.

Sbor ještě téhož roku si pořídil vlastní výstroj a motorovou stříkačku. Vydání na tyto potřeby hradil z příspěvků občanů. Na podzim započalo se se stavbou hasičské zbrojnice a obecní kanceláře, která ještě do zimy byla pod střechou. Na stavbě pracovali méně majetní občané zdarma a rolníci obstarávali veškeré práce s potahy rovněž zdarma. Stavba tato byla na jaře roku 1934 dohotovena a obecní kancelář vybavena a obec dospívá 30 popisného čísla.

Obec na stavbu z vlastních prostředků přispěla dřívím z obecního lesa a částkou Kč. 5.500, z příjmů běžného roku, čímž veškeré údaje na stavbu této budovy uhrazeny byly.

10. června 1934 uspořádána slavnost založení sboru a svěcení motorové stříkačky za velké účasti lidu. Téhož dne byla na návsi u kaple sloužena polní mše svatá, za účasti tří kněží. Josefa Vávry faráře a Rudolfa Fridricha kaplana z Úsova a faráře na odpočinku, Klimka z Police.

V roce 1936 přebírá obec dluh v obnosu Kč. 16.000, od hasičského sboru na motorovou stříkačku, takže sbor je dluhu prost.

V důsledku vládního nařízení r. 1937 o zákonu protiletecké obraně, byla i služba C.P.O. (civilní protiletecká obrana) v obci zřízena. Služba C.P.O. je: pořádková, požární, poplachová, samaritánská a asanační. Velitelem C.P.O. je Frant. Schubert.

Z podnětu zdejšího rodáka, řídícího učitele v.v. Jana Janků z č. 15, darovala jeho paní Aloisie řídící učitelka v.v. domek č. 15 v Bezděkově, z něhož má býti zřízena škola.

Dne 23. srpna 1937 přebírá obec domek č. 15 do svého vlastnictví a za zásluhy manželům Jankovým udílí jim obec čestné členství a dne 25.8. 1937 v slavnostní schůzi obec. zastupitelstva za přítomnosti říd. učitelky Aloisie Janků předává této čestný diplom.

Úmrtí prvního prezidenta osvoboditele T.G. Masaryka zemřelého dne 14.9. 1937 bylo ve smuteční schůzi obec. zastupitelstva vzpomenuto.

Druhým prezidentem republiky československé zvolen Dr. Eduard Beneš.

V roce 1938, v sousední německé říši vládne za přísného policejního režimu vůdce Adolf Hitler byli i v naší zemi nepokoje mezi Němci, proto v květnu nařízena částečná mobilizace a v pohraničí prováděny opevňovací práce proti Německu.

V červnu 1938 v obci nové volby obecního zastupitelstva. Zvoleni:

Sitta František, starosta

Berka Alois, náměstek

Hlavatý František, náměstek

Kleibl Jan č. 8, člen výboru

Hubner Hynek, člen výboru

Vysoudil František, člen výboru

Horák Karel, člen výboru

Kloss František, člen výboru

Kleibl Jindřich, člen výboru.

Na jaře roku 1938 byla ve Velkém Bezděkově naproti hostinci č. 2 zavezena žmole a přes potok postaven nový betonový most.

Na práci přispěl okres Kč. 17.800,-, ministerstvo sociální práce Kč. 4.000,-, obec Kč. 7.000,-.

V důsledku hnutí v Německu, kde Adolf Hitler svým heslem „jeden národ, jedna říše, jeden vůdce“ chce sloučit všechny Němce byla nařízena v naší republice dne 14. září 1938 všeobecná mobilizace a z obce rukují všichni muži vojenskou službou povinni.

K válce však nedošlo, neboť rozhodnutím na konferenci v Mnichově dne 1.10. 1938 mocnostmi Německa, Itálie a Francie byly Sudety připojeny k Německu a ihned započato s obsazováním. Naší obcí projíždí německé dělostřelectvo 7. října 1938.

Tímto odstavcem zápisy v Obecní kronice Bezděkova u Úsova končí.