Upomínka

Platební nekázeň je stejně stará jako vynález peněz.

Pan Josef Petřík z Rohle, z prodejny rádií, elektrických spotřebičů, jízdních kol a autopůjčovny, píše kanceláři starosty při Obecním úřadu v Bezděkově:

„Zaneprázdněn kontrolou spisů jsem zjistil, že na psacím stroji Continental č. 264,55 je stále otevřena částka 127,50 RM (říšských marek).

Aby bylo možné příslušné spisy založit, žádám Vás o uhrazení této částky neprodleně přiloženou platební kartou, nejpozději však do 10 dnů od obdržení této výzvy.“

Staré doklady

Předložené doklady se týkají nákupu pračky mých pra-prarodičů.. Jen mi nejde na rozum, že dodací list ze dne 21. dubna 1938 je psán v němčině. Do obsazení Sudet zbývalo ještě několik měsíců.

Poslední dva doklady se týkají nákupu silnějšího elektromotoru. Pravděpodobně ke šrotovníku. Ten stával ve stodole. Od něj vedla transmise ke čtyřkolovému zakrytovanému vozíku s elektromotorem.

Staré rádio

Toto rádio měli moji pra-prarodiče v Bezděkově. Po vypuknutí 2. světové války 1. září 1939 Němci uvažovali o tom, že nechají zabavit všechna rádia, ale to by zas nemohli vysílat svoji propagandu.

Proto povinně v každém radiopřijímači musel být zablokován příjem krátkých vln a nová rádia se prodávala jen s určitým nastavením.

Na každém rádiu musela být umístěna cedulka s nápisem „Pamatuj, že poslouchání zahraničního rozhlasu je zakázáno a trestá se káznicí nebo i smrtí“.

Zavražděná služka

Dívka stojící vpravo se jmenovala Marie Tomášková a pocházela z Lesnice. V roce 1937 byla zavražděna mezi Policí a Bezděkovem odmítnutým nápadníkem. Ostatní osoby jsou neznámé.

Přivítám jakékoli informace o osobách na této historické fotografii.

Dle sdělení Pavla Jedelského se nejmenovala Marie, ale Filoména (nar. 1920). V Lesnici byli také Franz Tomášek (1919) a Anna Tomášková (1924).

Moje poznámka: V kronice obce Police je uváděna jako Marie. Moje babička o ní vždy mluvila jako o Filoméně. Jáchym si prý celý trest odseděl a ještě v 80. letech minulého století žil v Dubicku.

Letní pobyt ve Wojestalu

Letní pobyt ve Wojestalu

1. 7. 1942 posílá jistý mládenec Bohuslav pohled ctěné slečně Jaru Drlíkové do Bezděkova z letního pobytu ve Wojestalu.

„A zase jeden pozdrav t. č. z mého kraje dost krásného jak vidíš na druhé straně. Bohuslav“

Své podpisy připojili i Kupka J., Vlad. Kutal a Bohuš V.

Delší dobu mi trvalo, než jsem zjistil, co je to za osadu ten Wojestal. Je to Svojanov u Starého Maletína.

Zakládací listina Zemědělského a živnostenského družstva pro vedení a zužitkování elektrické síly

Zapsána byla v rejstříku společenstev firma: „Zemědělské a živnostenské družstvo pro vedení a zužitkování elektrické síly z Háje, zapsané společenstvo s obmezeným ručením v Bezděku“./Mohelnice

Společenstvo sídlí v Bezděku a spočívá na společenské smlouvě ze dne 28. května 1910.

Předmětem podniku jest zříditi a udržovati vedení pro elektrickou sílu ze mlýna Háje – Třeštiny, jí využitkovati k tomu účelu, aby zemědělci a živnostníci v obci Bezděku pomocí této si usnadnili: osvětlování, topení, přenos síly, elektrochemie, pohon hospodářských motorů a jiné přípustné účely, k nímž proudu elektrického použíti lze. Aby se toho dosáhlo, zakoupí se elektrická síla ze mlýna Háje.

Jména a bydliště členů představenstva jsou:

Jan Tichý, předseda,

František Hlavatý, místopředseda,

František Josef Schubert,

Jan Kleibl,

Hynek Hübner,

Hynek Hlavatý,

vesměs rolníci v Bezděku.

Představenstvo projevení vůle své vyhlašuje a jménem společenstva se podpisuje tím, že předseda nebo jeho náměstek a jeden člen představenstva připojí své podpisy firmě společenstva kýmkoliv psané nebo razítkem vytisknuté.

Společenstvo návrhy a usnesení svá vyhlašuje na obecní tabuli.

Členové jsou se závazku společenstva právi omezeně.

Podíl společenský obnáší 5 Korun.

Vyhláška uveřejní se jednou ve společném úředním listě Brněnských Novin a Brünner Zeitung.

O tom se uvědomují:

  1. Žadatelé k rukám Jana Tichého, rolníka v Bezděku s příl. A, B, C in orig. s připomenutím, že vyhláška v úředních listech, jimiž jsou pro Moravu Brněnské listy – jest v nařízení ze dne 14. května 1873 č. 71 ř. z. předepsána. Společenstvu se arci nebrání, učiniti vyhlášky ještě samo v listech jiných
  2. Obchodní a živnostenská komora v Olomouci,
  3. C. k. místodržitelství v Brně,
  4. C. k. ředitelství pošt a telegrafů v Brně
  5. C. k. okresní hejtmanství v Zábřeze,
  6. ústřední list.

C. k. krajský soud v Olomouci, odd. IV, dne 9. července 1910.