Zakládací listina Zemědělského a živnostenského družstva pro vedení a zužitkování elektrické síly

Zapsána byla v rejstříku společenstev firma: „Zemědělské a živnostenské družstvo pro vedení a zužitkování elektrické síly z Háje, zapsané společenstvo s obmezeným ručením v Bezděku“./Mohelnice

Společenstvo sídlí v Bezděku a spočívá na společenské smlouvě ze dne 28. května 1910.

Předmětem podniku jest zříditi a udržovati vedení pro elektrickou sílu ze mlýna Háje – Třeštiny, jí využitkovati k tomu účelu, aby zemědělci a živnostníci v obci Bezděku pomocí této si usnadnili: osvětlování, topení, přenos síly, elektrochemie, pohon hospodářských motorů a jiné přípustné účely, k nímž proudu elektrického použíti lze. Aby se toho dosáhlo, zakoupí se elektrická síla ze mlýna Háje.

Jména a bydliště členů představenstva jsou:

Jan Tichý, předseda,

František Hlavatý, místopředseda,

František Josef Schubert,

Jan Kleibl,

Hynek Hübner,

Hynek Hlavatý,

vesměs rolníci v Bezděku.

Představenstvo projevení vůle své vyhlašuje a jménem společenstva se podpisuje tím, že předseda nebo jeho náměstek a jeden člen představenstva připojí své podpisy firmě společenstva kýmkoliv psané nebo razítkem vytisknuté.

Společenstvo návrhy a usnesení svá vyhlašuje na obecní tabuli.

Členové jsou se závazku společenstva právi omezeně.

Podíl společenský obnáší 5 Korun.

Vyhláška uveřejní se jednou ve společném úředním listě Brněnských Novin a Brünner Zeitung.

O tom se uvědomují:

  1. Žadatelé k rukám Jana Tichého, rolníka v Bezděku s příl. A, B, C in orig. s připomenutím, že vyhláška v úředních listech, jimiž jsou pro Moravu Brněnské listy – jest v nařízení ze dne 14. května 1873 č. 71 ř. z. předepsána. Společenstvu se arci nebrání, učiniti vyhlášky ještě samo v listech jiných
  2. Obchodní a živnostenská komora v Olomouci,
  3. C. k. místodržitelství v Brně,
  4. C. k. ředitelství pošt a telegrafů v Brně
  5. C. k. okresní hejtmanství v Zábřeze,
  6. ústřední list.

C. k. krajský soud v Olomouci, odd. IV, dne 9. července 1910.

Děvčata na motorce

Předkládám veřejnosti další unikátní fotografii z Bezděkova. Tento snímek byl pořízen v srpnu 1939 před bezděkovskou hospodou.

Na fotografii zleva vidíme tyto osoby:

Božena Kopová, provdaná za Hynka Hübnera.

Františka Hübnerová, svobodná, bezdětná. Mnozí z nás si ji ještě pamatujeme jako hospodskou Frantinu.

U třetí osoby zleva se má za to, že by se mohlo jednat o Jarmilu Drlíkovou, ale s největší pravděpodobností to bude jakási Slávka z lukavické hospody, provdaná za Boleslava Hübnera.

Stará paní u dveří je Františka Hübnerová.

Ve dveřích stojí její manžel Ignác Hübner.

Paní držící dítě je Anežka Hübnerová, provdaná Krobotová do Zábřeha. V náručí drží svého synka Stanislava Krobota.

Snímek pořídil manžel Anežky, pan Krobot.

Poznámka: Motorka je ČZ 175, pravděpodobně provedení Special. Jejím majitelem byl pan Krobot.